รายงาน/เอกสารใหม่


บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

    เดิมชื่อบริษัท ไทยเทยิน จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11 มีนาคม 2508 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด โดยเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อ 2 สิงหาคม 2532 และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2537 ทะเบียนเลขที่ บมจ.310 (เลขทะเบียนปัจจุบัน 0107537000637)